Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Bailleul Ontwerpbureau bvba.

Hoofdkantoor: Burggravenlaan 321, 9000 Gent

Telefoon: +32 (0)9 222 93 95
E-mail: info@bailleul.be
Ondernemingsnummer: BE 0424.505.256

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

1. Onderhavige voorwaarden zijn de enige en uitsluitende voorwaarden toepasselijk op elke overeenkomst van Bailleul Ontwerpbureau bvba en sluiten andere voorwaarden uit voor zover niet uitdrukkelijk door Bailleul Ontwerpbureau bvba aanvaard. 

2. Alle facturen zijn integraal betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Bailleul Ontwerpbureau bvba binnen de 30 dagen na factuurdatum. Een ongerechtvaardigde niet-betaling ervan op de vervaldag brengt van rechtswege zonder ingebrekestelling mede: een verhoging van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 60,00 euro als forfaitaire vergoeding van de buitengerechtelijke kosten en lasten alsmede een interest van 1,5% per begonnen maand. Bij niet-tijdige betaling houdt Bailleul Ontwerpbureau bvba zich het recht voor de lopende verbintenissen op te schorten of nietig te verklaren. Bij nietigverklaring door Bailleul Ontwerpbureau bvba heeft deze laatste het recht de gemaakte kosten aan te rekenen en te verhogen met een eventuele schadeloosstelling. 

3. Klachten dienen op straf van verval aangetekend en binnen de 8 dagen na de uitvoering, dan wel na factuurdatum, verstuurd te zijn; al naargelang ze op de prestaties dan wel op de factuur betrekking hebben. Nazicht van, of antwoord op onregelmatige klachten, impliceren er geen aanvaarding van. 

4. De opdrachtgever of maatschappij die een druk- of reproductieopdracht aan het ontwerpbureau geeft, neemt alle verantwoordelijkheid betreffende reproductie- en copyrechten op zich en vrijwaart Bailleul Ontwerpbureau bvba hiervoor. 

5. Alle ontwerpen, slogans, foto’s, copywerk, lay-outs, modellen, standen, ideeën en alle materiaal nodig voor de opdracht blijven eigendom van Bailleul Ontwerpbureau bvba en mogen niet gereproduceerd, niet nagemaakt, niet aangepast, noch verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bailleul Ontwerpbureau bvba. 

6. Leveringsdata worden slechts ten titel van inlichting gegeven en binden aldus Bailleul Ontwerpbureau bvba niet. Een overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot annulatie, niet-betaling of het eisen van enige schadevergoeding lastens Bailleul Ontwerpbureau bvba. 

7. Oplagen van drukwerken zijn indicatief, de door de drukker aangeduide marge van 10% in meer of min wordt als indicator aangegeven. Bailleul Ontwerpbureau bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor lichte afwijkingen in kleur, vorm, papiergewicht, druk- of advertentieformaat. De opdrachtgever of maatschappij doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten in dit verband. 

8. Bij spoedopdrachten doet de klant automatisch afstand van elk verhaal tegen eventuele fouten. 

9. Het gedeeltelijk gebruik van de geleverde goederen heeft steeds de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Diegene die de offerte of de bestelbon onderschrijft is aansprakelijk voor de bestelling in haar geheel, zelfs indien een gedeelte aan een derde in rekening dient gebracht te worden. In alle gevallen waarin de verantwoordelijkheid van Bailleul Ontwerpbureau bvba zou weerhouden worden, wordt deze thans en onherroepelijk beperkt tot (gedeeltelijke) teruggave van de prijs voor het niet conforme gedeelte. De opdrachtgever of maatschappij doet uitdrukkelijk afstand van enig recht op andere schadevergoeding voor winstderving, geleden verliezen, en dergelijke. 

10. Bailleul Ontwerpbureau bvba is niet verplicht archieven van om het even welk materiaal, plannen, bestanden of documenten, door Bailleul Ontwerpbureau bvba in opdracht van een klant vervaardigd, langer dan één jaar aan te leggen. Wanneer het bijhouden van documenten, bestanden of materialen gedurende langer dan één jaar werd overeengekomen, heeft dit steeds een bijkomende facturatie tot gevolg gehad. 

11. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd. Partijen kiezen woonplaats in hun respectievelijke maatschappelijke zetels.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Meer informatie hierover kan u vinden in onze Cookie Policy.

Deze website gebruikt cookies
Meer info