Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Bailleul Ontwerpbureau bv.

Hoofdkantoor: Burggravenlaan 321, 9000 Gent
Telefoon: +32 (0)9 222 93 95
E-mail: info@bailleul.be
Ondernemingsnummer: BE 0424.505.256

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden, van toepassing sinds januari 2020.

1. Algemeen

 • 1.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BAILLEUL-ONTWERPBUREAU”, met zetel te 9000 Gent, Burggravenlaan 321, België, BTW BE-0424.505.256, RPR Gent, afdeling Gent (hierna “BAILLEUL”). 
 • 1.2. BAILLEUL bestaat uit een team van experts in creatieve communicatie en is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van (totaal)projecten en/of opdrachten waarbij in opdracht van de Klant een verhaal op maat van het doelpubliek wordt ontworpen en/of gerealiseerd. De door de Klant geplaatste bestellingen/opdrachten kunnen zowel bestaan uit de levering van diensten, als de levering van goederen door BAILLEUL en/of een combinatie van beide. Zo bestaan de activiteiten van BAILLEUL voornamelijk uit ontwerpen/realisaties op inhoudelijk, ruimtelijk, visueel en coördinerend niveau en kunnen deze zowel bestaan uit ontwerpen en/of realisaties van totaalprojecten, afzonderlijke opdrachten en het leveren van support- of consultancydiensten. Meer informatie over de diverse activiteiten van BAILLEUL zijn terug te vinden op de Website. 
 • 1.3. Doorheen onderhavige algemene voorwaarden worden navolgende definities gehanteerd:
  • “AV”: Onderhavige algemene voorwaarden
  • “Klant”: Elke overheidsinstantie en rechtspersoon, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een overheidsinstantie/rechtspersoon een bestelling/opdracht plaatst bij BAILLEUL
  • “Milestones”: Mijlpalen die gebruikt worden om bepaalde specifieke punten in een project te markeren (zoals maar niet beperkt tot: voorontwerp, ontwerp, definitief ontwerp, realisatie, oplevering en nazorg)
  • “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders
  • “Website”: www.bailleul.be

2. Toepassingsgebied AV

 • 2.1. Alle commerciële relaties, zowel de huidige als de toekomstige, tussen BAILLEUL en de Klant, worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) het tussen BAILLEUL en de Klant overeengekomen bestek (indien van toepassing), (ii) de schriftelijke overeenkomst tussen BAILLEUL en de Klant, (iii) de schriftelijke of elektronische bestelbon uitgaande van BAILLEUL, (iv) de door de Klant ondertekende of anderszins aanvaarde offerte uitgaande van BAILLEUL, (v) deze AV, (vi) het Belgische recht.
 • 2.2. Door het plaatsen van een bestelling/opdracht bij BAILLEUL, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze AV en deze te aanvaarden. De AV hebben steeds voorrang op deze van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.
 • 2.3. In het geval BAILLEUL optreedt als onderaannemer, zijn de AV integraal van toepassing ten aanzien van de hoofdaannemer met uitzondering van de betalingsmodaliteiten wanneer deze bindend tussen de hoofdaannemer en de eindklant zouden zijn overeengekomen.
 • 2.4. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door BAILLEUL van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt BAILLEUL niet het recht dit later in te roepen.
 • 2.5. BAILLEUL behoudt zich het recht voor om haar AV op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
 • 2.7. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In zulk geval zullen BAILLEUL en de Klant trachten de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling. Komen partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

3. Publicitaire aankondigingen

Nieuwsbrieven, (presentatie)brochures, publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Website en op de social media van BAILLEUL (zoals Twitter, Instagram, Linked-in en YouTube) zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling/opdracht door de Klant.

4. Offertes

 • 4.1. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke bestelling/opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende bestellingen/opdrachten. De wijziging van de bestelling/opdracht door de Klant heeft, behoudens indien schriftelijk overeengekomen, het verval van de offerte tot gevolg. Indien de bestelling/opdracht is onderverdeeld in verschillende Milestones zullen deze uitdrukkelijk worden weergegeven in de offerte.
 • 4.2. Een offerte geldt slechts voor de duur die erop wordt vermeld, en, bij gebreke hieraan, voor een duur van dertig (30) kalenderdagen.
 • 4.3. De prijsinschatting zoals weergegeven in de offerte geldt slechts op voorwaarde dat de Klant alle gegevens en instructies, noodzakelijk of nuttig voor de uitvoering van de bestelling/opdracht, heeft meegedeeld aan BAILLEUL.

5. Totstandkoming overeenkomst

 • 5.1. De overeenkomst komt pas tot stand door (het volgende bij gebreke aan het vorige) (i) de ontvangst door BAILLEUL van het gunningsverslag en het bevel van aanvang bij het doorlopen van een aanbestedingsprocedure (indien van toepassing), (ii) de schriftelijke of elektronische orderbevestiging uitgaande van een persoon bevoegd om BAILLEUL te verbinden, (iii) de ondertekening door de Klant van de offerte uitgaande van BAILLEUL, (iv) begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door BAILLEUL.
 • 5.2. Eventuele wijzigingen of aanvullingen – na totstandkoming van de overeenkomst – zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen (cfr. Art. 8). Bij ontstentenis van voormeld schriftelijk akkoord, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de Klant.
 • 5.3. BAILLEUL behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie op te vragen aangaande de Klant, diens activiteiten of kredietwaardigheid en om de uitvoering van de bestelling/opdracht te weigeren of op te schorten, dan wel de integrale voorafbetaling, betaling in schijven of een voorschot te eisen.

6. Annulering

 • 6.1. Annulering door de Klant Bij schriftelijke annulering van de overeenkomst middels aangetekend schrijven door de Klant, is BAILLEUL gerechtigd om alle kosten voor reeds geleverde prestaties, goederen en/of Milestones (waarbij elke Milestone waarvan de uitvoering door BAILLEUL werd aangevangen, geacht wordt volledig gepresteerd te zijn) aan de Klant aan te rekenen, ongeacht of deze reeds werden gefactureerd, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de prijs, met een minimum van € 5000 (excl. BTW), en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade. Niet-geleverde prestaties, goederen en/of Milestones waarvan de uitvoering door BAILLEUL nog niet is aangevangen, zullen niet in rekening worden gebracht.
 • 6.2. Annulering door BAILLEUL Bij annulering van de overeenkomst door BAILLEUL zullen reeds betaalde gelden voor geleverde prestaties, goederen en/of Milestones verschuldigd blijven door de Klant aan BAILLEUL en niet worden terugbetaald. BAILLEUL is in elk geval gerechtigd – zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de Klant – de bestelling/opdracht te annuleren, wanneer deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant dan wel wanneer BAILLEUL vermoedt dat de Klant beroep doet op BAILLEUL omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.

7. Prijs

 • 7.1. Alle prijzen zijn in euro en zijn exclusief BTW en andere taksen en heffingen.
 • 7.2. Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, transportkosten, handling fee en (eventuele) verzekeringskosten, zullen – indien deze niet in de prijs zijn inbegrepen – afzonderlijk worden vermeld.
 • 7.3. De Klant wordt voorafgaandelijk middels de offerte op de hoogte gebracht van de verschillende Milestones en de samenstellende bestanddelen op basis waarvan de prijs wordt berekend.

8. Min- en meerwerken

 • 8.1. Wijzigingen en/of aanvullingen aan een bestelling/opdracht –als gevolg van (i) instructie(s) van de Klant, (ii) onvoorziene omstandigheden of (iii) om het even welke andere reden – zijn enkel mogelijk in onderling schriftelijk akkoord tussen BAILLEUL en de Klant. BAILLEUL zal zich binnen de mate van het mogelijke steeds flexibel opstellen en deze wijzigingen/aanvullingen waar mogelijk proberen te aanvaarden, maar kan in geen geval verplicht zijn om deze ook effectief door te voeren indien zij dit niet uitdrukkelijk heeft bevestigd. Dergelijke wijzigingen zullen door BAILLEUL worden verrekend op basis van de gebruikelijke uitvoeringsprijzen. BAILLEUL en de Klant zullen hun akkoord hieromtrent schriftelijk bevestigen.
 • 8.2. De hieraan verbonden min- en of meerkosten worden automatisch gecompenseerd en verrekend opzichtens elkaar. BAILLEUL zal in dit kader steeds de nodige transparantie hanteren.
 • 8.3. Meerwerken die geen betrekking hebben op de bestelling/opdracht, zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke af te sluiten overeenkomst tussen BAILLEUL en de Klant.

9. Elektronische facturatie

Door het plaatsen van een bestelling/opdracht, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door BAILLEUL, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.


10. Betaling

 • 10.1. Onverminderd Art. 5.3 en tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van BAILLEUL door de Klant integraal betaalbaar (via overschrijving) binnen de 30 kalenderdagen volgende op factuurdatum en zonder korting op factuurdatum.
 • 10.2. Indien de offerte is opgedeeld in verschillende Milestones, behoudt BAILLEUL zich het recht voor om na het behalen van een Milestone het deel van de prijs dat op de Milestone betrekking heeft te factureren aan de Klant.
 • 10.3. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 8 kalenderdagen volgend op factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, -nummer en een gedetailleerde motivering.
 • 10.4. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van de factuur. Dergelijke protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.
 • 10.5. Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.
 • 10.6. Indien BAILLEUL optreedt als hoofdaannemer bij een opdracht/bestelling, zal zij in geen geval gehouden zijn tot voorfinanciering van de (voorschot)facturen van de onderaannemers en zal zij aldus gerechtigd zijn om deze steeds over te maken aan de Klant met het oog op de tijdige betaling ervan door de Klant.

11. Gevolgen van niet- of niet-tijdige betaling

 • 11.1. Ingeval van niet- of niet-tijdige betaling van (al dan niet een deel van) de factuur op de vervaldag door de Klant:
  • Wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van BAILLEUL verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 10 % van de prijs (excl. BTW), met een min. van € 200, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade .
  • Behoudt BALLEUL zich het recht voor om elke verdere prestatie onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als opgeschort dan wel geannuleerd te beschouwen, in welk geval de Klant een schadevergoeding is verschuldigd, zoals bepaald in Art. 6.1, en dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade.
  • Brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.
  Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

12. Uitvoering van de overeenkomst door BAILLEUL

 • 12.1. BAILLEUL is enkel gebonden tot uitvoering van de diensten of levering van de goederen zoals specifiek en schriftelijk overeengekomen. Alle diensten en/of goederen die niet expliciet werden voorzien zullen worden beschouwd als meerwerken onder toepassing van Art. 8.
 • 12.2. BAILLEUL zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de bestelling/opdracht altijd naar best inzicht en vermogen uitvoeren.
 • 12.3. Indien de uitvoering van de bestelling/opdracht is opgedeeld in verschillende Milestones, zal BAILLEUL deze uiteenzetten tijdens een startvergadering waarbij de concrete uitwerking van het project met de Klant wordt besproken. Gedurende de uitvoering van de bestelling/opdracht zal BAILLEUL op regelmatige tijdstippen overlegvergaderingen inplannen met de Klant teneinde het verloop van het project nader te bespreken.
 • 12.4. De Klant erkent uitdrukkelijk dat oplagen van drukwerk steeds indicatief zijn en dat de door de drukker aangeduide marge van 2% in meer of min louter als indicator wordt aangegeven.
 • 12.5. Indien de uitvoering van de bestelling/opdracht tevens de levering van goederen door BAILLEUL aan de Klant omvat, gelden de navolgende voorwaarden:
  • Tenzij uitdrukkelijk indien anders overeengekomen, worden goederen steeds Ex Works (Incoterms® 2020) geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres (bij levering in België). De overdracht van risico voor beschadigingen, vernietigingen en verdwijningen met betrekking tot de geleverde goederen gaat bijgevolg over op het ogenblik van de effectieve levering;
  • TDe manier waarop het transport plaatsvindt en op wie zij hiervoor beroep doet, wordt door BAILLEUL zelf bepaald.
  • De Klant erkent uitdrukkelijk dat er geen all-risk transportverzekering wordt afgesloten ten gunste van haar maar dat het transport louter gedekt wordt door de standaard transportverzekering van de transporteur. Indien gewenst kan de Klant een bijkomende transportverzekering voor afsluiten waarvoor de meerkosten afzonderlijk zullen worden aangerekend.
 • 12.6. De Klant is gehouden tot een vlotte samenwerking en de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de bestelling/opdracht door BAILLEUL. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot):
  • Het verstrekken van alle noodzakelijke gegevens, documenten en input (inclusief, wanneer van toepassing, alle inhoud, met name verhalen, context, etc.)
  • Het geven van de nodige specificaties en instructies omtrent de invulling van de bestelling/opdracht;
  • Het geven van de nodige inlichtingen omtrent de locatie waar de bestelling/opdracht dient uitgevoerd te worden en de vrije toegang tot de locatie op de gevraagde tijdstippen.
  BAILLEUL is er niet toe gehouden om de juistheid van de door de Klant verstrekte gegevens te controleren en is aldus gerechtigd om zich hier zonder meer op te baseren. De Klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart BAILLEUL voor aanspraken hieromtrent.
 • 12.7. BAILLEUL verleent de diensten op zelfstandige basis. Deze onafhankelijke samenwerking tussen BAILLEUL en de Klant brengt geen enkele band van ondergeschiktheid met zich mee.
 • 12.8. De Klant erkent dat BAILLEUL – behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en onderhavig aan bijkomende facturatie - niet verplicht is om geleverde plannen, bestanden en/of documenten met betrekking tot de bestelling/opdracht langer dan twee (2) jaar bij te houden.
 • 12.9. BAILLEUL behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) uit te besteden aan onderaannemers.

13. Termijnen van leveringen en uitvoering

 • 13.1. In de gevallen waarin de Klant een levering en/of uitvoering van een dienst en/of product vraagt binnen een bepaalde termijn of tegen een bepaalde datum of wanneer BAILLEUL zelf een leverings- of uitvoeringstermijn of datum aangeeft, tracht BAILLEUL te allen tijde om de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijnen, waaronder deadlines (al dan niet gekoppeld aan Milestones), na te leven. In elk geval verbindt BAILLEUL zich ertoe om de Klant onverwijld in kennis te stellen indien een leverings- en/of uitvoeringstermijn overschreden zal worden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze termijnen evenwel louter indicatief en altijd bij benadering.
 • 13.2. De overschrijding van de voorziene termijn of datum kan, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of beëindiging van de overeenkomst ten laste van BAILLEUL, indeplaatstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook. Overschrijding van de leveringstermijn of –datum ontheft de Klant niet van diens verplichtingen.
 • 13.3. De leverings- en uitvoeringstermijnen vervallen automatisch, in geval: - BAILLEUL niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en/of instructies van de Klant; - Er in hoofde van de Klant nog uitstaande vorderingen zijn; - Van een wijziging van de bestelling/opdracht door de Klant (tenzij indien schriftelijk overeengekomen cfr. Art. 8); - Indien de locatie door de Klant niet ter beschikking wordt gesteld aan BAILLEUL op de overeengekomen tijdstippen.
 • 13.4. BAILLEUL is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van BAILLEUL, de Klant of enige andere derde.

14. Klachten

 • 14.1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van diensten moeten door de Klant uiterlijk binnen een termijn van 8 kalenderdagen na volledige uitvoering van de dienst door BAILLEUL schriftelijk of elektronisch aan BAILLEUL worden gemeld. Indien de bestelling/opdracht is opgedeeld in verschillende Milestones, is de Klant gehouden de correcte uitvoering van de Milestones onverwijld na de voltooiing te controleren en klachten uiterlijk binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de voltooiing van de Milestone schriftelijk of elektronisch aan BAILLEUL te melden. BAILLEUL kan niet (meer) aansprakelijk gesteld worden voor klachten m.b.t. reeds aanvaarde Milestones.
 • 14.2. De Klant moet bij de levering van goederen, de goederen dadelijk na afhaling/levering verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, laattijdige levering e.d.m. Klachten met betrekking tot goederen worden enkel in aanmerking genomen indien de Klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsbon of deze, bij gebreke aan leveringsbon, schriftelijk of elektronisch aan BAILLEUL overmaakt binnen een termijn van vierentwintig (24) uur nadat de goederen zijn afgehaald/geleverd. De garantietermijnen van de leveranciers van BAILLEUL vinden toepassing.
 • 14.3. In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan BAILLEUL, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke aan tijdige schriftelijke kracht wordt de klacht geachte de geleverde goederen/diensten onherroepelijk te aanvaarden.
 • 14.4. Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerde gebrek, is de Klant verplicht om al het redelijkerwijze mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade.
 • 14.5. BAILLEUL behoudt zich het recht voor om samen met de Klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan.
 • 14.6. De Klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

15. Aansprakelijkheid

 • 15.1. In geval van tijdige en geldige klacht, verbindt BAILLEUL zich ertoe om de klacht tijdig te verhelpen. De aansprakelijkheid van BAILLEUL beperkt zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van BAILLEUL – tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of zichtbaar gebrekkige goederen of het (opnieuw) uitvoeren van de ontbrekende of zichtbaar gebrekkige diensten.
 • 15.2. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van BAILLEUL nooit verder reiken dan het laagste bedrag van volgende bedragen (i) de factuurwaarde van de ontbrekende of zichtbaar gebrekkige goederen, diensten en/of Milestone, (ii) het bedrag uitbetaald door de verzekeraar(s) van BAILLEUL.
 • 15.3. De aansprakelijkheid van BAILLEUL is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
 • 15.4. BAILLEUL zal in geen geval aansprakelijk zijn voor:
  • Indirecte of onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden of enige vervolgschade door goederen veroorzaakt);
  • Bijkomende schade ontstaan door verder gebruik of verdere toepassing door de Klant en/of het doelpubliek na vaststelling van het gebrek;
  • (Additionele) schade, veroorzaakt door het niet naleven van de instructies van BAILLEUL (bv. via de gebruikshandleiding);
  • Schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik en/of verwerking (incl. niet-naleving van de gebruikshandleiding) van de goederen en/of diensten;
  • Schade en/of gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
  • Normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting, externe invloeden;
  • Schade ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige instructies van de Klant;
  • Schade veroorzaakt door enig gebruik van de goederen en/of diensten door de Klant of een door hem aangestelde derde voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn ontwikkeld of bestemd;
  • Beweerde gebreken gebaseerd op subjectieve gegevens, zoals persoonlijke smaak of voorkeuren;
  • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship cfr. Art. 16.
 • 15.5. De aansprakelijkheid van BAILLEUL kan enkel weerhouden worden door de rechtstreekse Klant van BAILLEUL en niet door derden.

16. Overmacht/hardship

 • 16.1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van BAILLEUL de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals maar niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop BAILLEUL beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, personeelstekort, staking, lock-out, bedrijfsorganisatorische omstandigheden en dreiging en daden van terrorisme).
 • 16.2. Voormelde situaties geven BAILLEUL het recht de herziening en/of schorsing te vragen van (delen van) de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben partijen het recht (delen van) de overeenkomst te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

17. Vertrouwelijkheid & Intellectuele Eigendomsrechten 

 • 17.1. Partijen mogen de door de wederpartij verstrekte gegevens – ongeacht of deze schriftelijk, digitaal of mondeling werden verkregen – niet kopiëren of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn bestemd, noch aan derden tonen, behoudens met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij of van zodra de gegevens publiek toegankelijk zijn geworden. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft gelden na afloop van de overeenkomst tussen BAILLEUL en de Klant, minstens tot de desbetreffende gegevens, zonder fout van de wederpartij, publiekelijk gekend zijn.
 • 17.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt BAILLEUL de auteursrechten en alle Intellectuele Eigendomsrechten op de verstrekte adviezen, concepten, tekeningen, plannen, modellen, prototypes, en dit ongeacht of hiervoor aan de Klant kosten in rekening werden gebracht. De Klant krijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de verstrekte adviezen, concepten, tekeningen, plannen, modellen, prototypes, die haar door BAILLEUL werden bezorgd.
 • 17.3. De Klant garandeert dat de door haar verstrekte gegevens geen inbreuk uitmaken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden en vrijwaart BAILLEUL voor alle aanspraken van derden hieromtrent.
 • 17.4. Indien BAILLEUL bij de uitvoering van de bestelling/opdracht gebruik maakt van door de Klant aangeleverde documenten, logo’s en/of (beeld) merken (incl. specifieke lettertypes, fonts, kleuren) verleent de Klant aan BAILLEUL een licentie, alsook het recht om sublicenties te geven aan de onderaannemers van BAILLEUL op de door de Klant aangeleverde documenten, logo’s en (beeld) merken.
 • 17.5. Elke inbreuk op dit artikel geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan BAILLEUL gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling/opdracht, onverminderd het recht op hoger bewezen schade. In geen geval zal BAILLEUL aansprakelijk zijn ten aanzien van enige derde of voor enige schade die ontstaat, wanneer de Klant dit artikel niet naleeft.

18. Privacy

 • 18.1. De verwerking van persoonsgegevens door BAILLEUL betreffende een (potentiële) Klant en/of haar personeel vindt plaats conform de bepalingen van de privacyverklaring van BAILLEUL, dewelke kan geconsulteerd worden op de Website. In dit kader, treedt BAILLEUL op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BAILLEUL verzamelt, alsook over de wijze waarop BAILLEUL deze gebruikt en verwerkt. Door een overeenkomst af te sluiten met BAILLEUL, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.
 • 18.2. Indien BAILLEUL bij de uitvoering van de bestelling/opdracht persoonsgegevens van de Klant dient te verwerken, verbindt zij zich ertoe om de privacywetgeving steeds te zullen naleven.

19. Netting

 • 19.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen BAILLEUL en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

20. Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

 • 20.1. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar BAILLEUL haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij BAILLEUL hiervan uitdrukkelijk afwijkt. 20.2. Het Belgisch recht is van toepassing.

21. Taal

 • 21.1. De oorspronkelijke taal van deze AV is het Nederlands. Vertalingen vormen steeds louter een toegift naar de Klant. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Meer informatie hierover kan u vinden in onze Cookie Policy.

Deze website gebruikt cookies
Meer info