Privacyverklaring

Versie Privacyverklaring van 19/05/2019

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “Bailleul Ontwerpbureau bvba” (hierna genoemd “Bailleul Ontwerpbureau”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.bailleul.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Bailleul Ontwerpbureau en haar klanten, prospecten, leveranciers en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Bailleul Ontwerpbureau verzamelt, alsook over de wijze waarop Bailleul Ontwerpbureau deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Bailleul Ontwerpbureau wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. 

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Bailleul Ontwerpbureau, het inschrijven voor event en enige communicatie met Bailleul Ontwerpbureau impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Bailleul Ontwerpbureau uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de gebruiksvoorwaarden en de cookie policy van Bailleul Ontwerpbureau. 

1. Soorten persoonsgegevens

Bailleul Ontwerpbureau kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

 • Naam
 • Voornaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Geslacht
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Facturatieadres
 • Afbeeldingen en beeldmateriaal
 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Bailleul Ontwerpbureau (bv. tijdens correspondentie)

Bailleul Ontwerpbureau verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Bailleul Ontwerpbureau, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Bailleul Ontwerpbureau toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

2. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

 • Bezoek van de website
 • Een mogelijke samenwerking met Bailleul Ontwerpbureau
 • Correspondentie met en uitgaande van Bailleul Ontwerpbureau
 • Het opvragen van een offerte
 • Het invullen van een contactformulier (al dan niet via de website)
 • Het inschrijven voor events
 • De opmaak en het beheer van het (online) portfolio van Bailleul Ontwerpbureau
 • Het uitwisselen van business cards

De door Bailleul Ontwerpbureau verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om deel te nemen aan bepaalde events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

3. Gebruik persoonsgegevens

BAILLEUL ONTWERPBUREAU kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De uitvoering van een overeenkomst met Bailleul Ontwerpbureau (incl. de opvolging daarvan)
 • Follow-up na een meeting
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Het verzenden van facturen en de vordering van betalingen
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via het contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Bevestiging van inschrijving voor een event
 • Het gebruik van het portfolio van Bailleul Ontwerpbureau in het kader van toekomstige samenwerkingen
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Statistische doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval: 

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. 
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met Bailleul Ontwerpbureau of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Bailleul Ontwerpbureau rust.
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Bailleul Ontwerpbureau of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent). 

4. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Bailleul Ontwerpbureau zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerkzaamheden Website, beheer boekhouding, database management, het verzenden van leveringen/documenten, het leveren van diensten aan Bailleul Ontwerpbureau). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, externe (IT-)consultants, boekhouder, dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat Bailleul Ontwerpbureau in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Bailleul Ontwerpbureau uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Bailleul Ontwerpbureau hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Bailleul Ontwerpbureau. 
 • Wanneer Bailleul Ontwerpbureau of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die Bailleul Ontwerpbureau heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal Bailleul Ontwerpbureau uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

5. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door één of meerdere passende waarborgen (zoals goedgekeurd door de EU):

 • Het afsluiten van een data transfer agreement met de bestemmeling, dewelke zal bevatten de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’; en/of
 • Bindende bedrijfsvoorschriften; en/of
 • Certificeringsmechanisme (zoals maar niet beperkt tot het EU-US Privacy Shield)

6. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart Bailleul Ontwerpbureau uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

7. Uw privacyrechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over de volgende privacyrechten: 

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens ('right to be forgotten') (Bailleul Ontwerpbureau wijst er u in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen); 
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacyrechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met privacy@bailleul.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacyrechten in te vullen en aan Bailleul Ontwerpbureau te bezorgen via e-mail of per post.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. 

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van Bailleul Ontwerpbureau meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Bailleul Ontwerpbureau. 

8. Beveiliging persoonsgegevens

Bailleul Ontwerpbureau verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Bailleul Ontwerpbureau zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Bailleul Ontwerpbureau, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Bailleul Ontwerpbureau in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

9. Update privacyverklaring

Bailleul Ontwerpbureau is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij Bailleul Ontwerpbureau de datum van herziening zal aangeven bovenaan op de eerste pagina van deze Privacy Verklaring. Het is dit in kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

10. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Bailleul Ontwerpbureau draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

11. Contacteer Bailleul Ontwerpbureau

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Bailleul Ontwerpbureau uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: privacy@bailleul.be
  of
 • Via de post: Bailleul Ontwerpbureau - Burggravenlaan 321 - 9000 Gent

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Bailleul Ontwerpbureau deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Bailleul Ontwerpbureau uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze website gebruikt cookies
Meer info